Šatorijada 2014

Tro­dnev­na ma­ni­fe­sta­ci­ja „Ša­to­ri­ja­da – Bi­je­la sr­ce Cr­ne Go­re”, je­din­stve­na po mno­go če­mu u okru­že­nju i ši­re, u or­ga­ni­za­ci­ji Pla­ni­nar­sko-smu­čar­skog klu­ba „Kri­laš” iz Bi­je­le kod Šav­ni­ka, či­ji čla­no­vi sa uspje­hom već pet go­di­na osva­ja­ju bal­kan­ske ali i evrop­ske i svjet­ske vr­ho­ve, uspje­šno je okon­ča­na is­pod vo­do­pa­da ri­je­ke Bi­je­le. Ma­ni­fe­sta­ci­ja u ko­joj su osim čla­no­va „Kri­la­ša” uče­stvo­va­li i čla­no­vi pla­ni­nar­skih dru­šta­va iz No­vog Sa­da i Ni­ša po­če­la je na Po­šćen­skom je­ze­ru pod­no Dur­mi­to­ra na mje­stu po­zna­ti­jem pod na­zi­vom Pi­džov iz­vor. Ka­ko to na­la­žu obi­ča­ji i tra­di­ci­ja, na po­ve­čer­ju su za­pa­li­li lo­gor­sku va­tru, dru­ži­li se, pri­ča­li do­go­dov­šti­ne, raz­mje­nji­va­li is­ku­stva i pre­no­ći­li pod ša­to­ri­ma. Do­bro­do­šli­cu go­sti­ma za­že­lio je mr Slo­bo­dan Ču­ro­vić, knji­žev­nik.

 

Pre­ma ri­je­či­ma Ni­ko­le Ne­ne­zi­ća, pred­sjed­ni­ka klu­ba „Kri­laš”, dan ka­sni­je na­kon do­ruč­ka kre­nu­li su pre­ko Bu­ko­vi­ce oda­kle su se ob­ron­ci­ma Ivi­ce spu­sti­li do Pre­vi­ši. 
– Na krat­ko smo se za­dr­ža­li na Pre­vi­šu, a oda­tle se pre­ve­zli ka Kru­še­vi­ca­ma, gdje smo pre­no­ći­li. Uju­tru smo se upu­ti­li ka Bi­je­loj, gdje se ma­ni­fe­sta­ci­ja i za­vr­ši­la uz dru­že­nje, pje­smu, igru i re­ci­ta­ci­je. Ni­je­smo slu­čaj­no oda­bra­li da upra­vo to bu­de Bi­je­la jer smo od­lu­či­li da za­vr­šna de­sti­na­ci­ja uvi­jek bu­de u naj­ljep­šem se­lu okru­že­nom Mo­rač­kim pla­ni­na­na, Dur­mi­to­rom, Voj­ni­kom, ali i ka­njo­ni­ma. U Bi­je­loj je pri­ro­da ve­li­čan­stve­na, a na­rod go­sto­lju­biv, eto, za­to se upra­vo na toj de­sti­na­ci­ji sa­bi­ra­mo – ka­že Ne­ne­zić, do­da­ju­ći da su naj­mla­đi uče­sni­ci ma­ni­fe­sta­ci­je osmo­mje­seč­ni Ga­vri­lo – Gli­ša Pe­tro­vić i Na­đa Bu­la­to­vić, sta­ra se­dam i po mje­se­ci. 
Ša­to­ri­ja­da je, ka­ko ka­že Ne­ne­zić, sta­ri na­ziv za no­mad­ski na­čin ži­vo­ta, od­no­sno to pred­sta­vlja se­lid­bu sa jed­ne na dru­gu sre­di­nu, baš kao što se i oni u svi­ta­nje oku­plja­ju i dru­že, a sa iz­la­skom sun­ca se se­le na dru­gu de­sti­na­ci­ju. 


- Klub „Kri­laš” osno­van je pri­je če­ti­ri go­di­ne, tač­ni­je 19. av­gu­sta na Pre­o­bra­že­nje Go­spod­nje, a ma­lu, ali oda­bra­nu če­tu či­ni pe­de­se­tak pla­ni­na­ra, al­pi­ni­sta i lju­bi­te­lja eks­trem­nih spor­to­va, od ko­jih je ak­tiv­no njih dva­de­se­tak, ko­ji smo se i oku­pi­li na „Ša­to­ri­ja­di”. Osvo­ji­li smo sve dur­mi­tor­ske vr­ho­ve, ka­njo­ne, ali i Kuč­ke pla­ni­ne. Pla­ni­na­ri­li smo i u Sr­bi­ji, oko­li­ni Bo­ra, Ni­ša ... Ipak, kru­na na­šeg dje­lo­va­nja bi­lo je osva­ja­nje Olim­pa. Mo­žda za­to što mi u Kri­la­šu stre­mi­mo ka što ve­ćim vi­si­na­ma – is­ti­če Ne­ne­zić.
Po­dr­šku ma­ni­fe­sta­ci­ji da­li su knji­žev­ni­ci: Ve­se­lin Rak­če­vić, Pe­ri­vo­je Po­po­vić, Ga­ro Braj­ko­vić, Mi­li­ca Ba­krač, Vje­ra Bo­ja­nić, Mi­lan Ra­jo­vić, Bo­žo Vu­čić, Mi­la­din Tri­fo­vić, Je­le­na Pe­tro­vić, Ga­vro Jo­va­no­vić, Sla­vi­ca De­dić, Na­od Vu­ko­vić, Če­do Ko­va­če­vić, Va­si­li­je Jan­ko­vić i Mi­jo Jan­ko­vić, otac i sin Želj­ko Mar­ti­no­vić, fru­laš i Ste­fan Mar­ti­no­vić, har­mo­ni­kaš, gu­sla­ri Mi­šo Ku­bu­ro­vić i Šo­ša Stri­ko­vić, Ta­nja No­va­ko­vić, et­no-so­list­ki­nja, hor Sve­ti Sa­va pod ru­ko­vod­stvom prof. Sne­ža­ne Po­po­vić i pi­va­ra „Tre­bje­sa”. Vo­di­telj pro­gra­ma bio je Dra­go­ljub – Dra­ško Vu­le­vić. 


Za­tva­ra­ju­ći ma­ni­fe­sta­ci­ju Đu­rađ Ra­do­vić je na­ja­vio oku­plja­nje na­red­ne go­di­ne u isto vri­je­me i po­zvao uče­sni­ke da se oda­zo­vu u još ve­ćem bro­ju. L.N.

Sportsko planinarski klub

        "Krilaš"        

Contact Us

 

Built with HTML5 and CSS3
Copyright © 2015 krilas

Powered by BZ